Algemene voorwaarden

Identiteit van de dienstverlener

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd door de vennoten, advocaten, werknemers en/of aangestelden van Vannerom + partners* binnen het kader van haar normale activiteiten.

De advocaten werkzaam bij Vannerom + partners zijn ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel.

* Vannerom + partners is de commerciële benaming van JOHAN VANNEROM BV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 1670 Pepingen, Ninoofsesteenweg 29 (e-mail: johan@vanneromenpartners.be). Zij is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0657.860.334 (BTW-nr. BE0657.860.334). Elke verwijzing naar 'Vannerom + partners' dient te worden gelezen als een verwijzing naar 'JOHAN VANNEROM BV'.

2. Vannerom + partners wordt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Johan VANNEROM. Zij wordt rechtsgeldig verbonden door de handtekening van haar zaakvoerder.

 

Uitvoering van de dienstverlening

3. Vannerom + partners is als enige en exclusief verantwoordelijk voor de diensten die haar vennoten, medewerkers-advocaten en personeelsleden leveren.

Vannerom + partners kan mits voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de cliënt bepaalde specifieke opdrachten in onderaanneming uitbesteden aan andere advocaten. Vannerom + partners blijft jegens de cliënt exclusief verantwoordelijk voor deze opdrachten in onderaanneming.

4. Vannerom + partners heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden beroep te doen op derden niet-advocaten (zoals gerechtsdeurwaarders, consultants, IT-ers, technische adviseurs, enz.). Vannerom + partners neemt bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Vannerom + partners is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden.

5. Vannerom + partners verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn en, voorzover van toepassing, binnen de bij wet voorgeschreven termijnen. Vannerom + partners is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

 

Gebruik van adviezen, overeenkomsten, geschriften opgesteld ten behoeve van de cliënt

6. Elk advies, geschrift of iedere overeenkomst, enz. die door Vannerom + partners opgesteld wordt ten behoeve van een cliënt wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier en mag enkel door de cliënt gebruikt worden. De adviezen van Vannerom + partners mogen niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies van Vannerom + partners niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Vannerom + partners, tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Vannerom + partners ten opzichte van hen.

 

Erelonen en kosten

7. De erelonen worden berekend in functie van het aantal werkelijk gepresteerde uren vermenigvuldigd met de afgesproken uurtarieven die verschillend kunnen zijn naargelang de specialisatie en reputatie van de betrokken advocaat, het belang van de zaak, de uit te voeren taken, de aard en complexiteit van het dossier en de financiële draagkracht van de cliënt.

De afgesproken uurtarieven worden jaarlijks aangepast aan de wijzigingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

8. Mits voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de cliënt, kan in een (buiten)gerechtelijke procedure een succesvergoeding in rekening worden gebracht. Deze succesvergoeding kan gevraagd worden in zaken met een groot (economisch) belang en/of een hoge princiepswaarde voor de cliënt en/of de sector waarbinnen de cliënt actief is. De succesvergoeding wordt als een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

9. Erelonen mogen worden gevraagd vanaf de eerste mondelinge of schriftelijke afspraak.

Vannerom + partners behoudt zich het recht voor een provisie te vragen voorafgaandelijk aan iedere prestatie.

10. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen.

11. Onkosten en voorschotten voorgeschoten door Vannerom + partners voor rekening van de cliënt worden afzonderlijk in rekening gebracht.

12. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de prestaties van Vannerom + partners maandelijks gefactureerd.

De facturen van Vannerom + partners zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum op het aangegeven zichtrekeningnummer.

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur moet schriftelijk aan Vannerom + partners gemeld worden binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan een dergelijke betwisting, wordt de factuur door de cliënt geacht te zijn aanvaard.

13. Bij gebreke aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden is de cliënt vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinterest verschuldigd. Deze nalatigheidsinterest wordt berekend aan de interestvoet voorzien bij wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

 

Identificatieplicht van de cliënt

14. Sinds 2 februari 2014 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wanneer advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat zij verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit meteen melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of de hij ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

 

Beroepsgeheim

15. De advocaten van Vannerom + partners zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. worden overgemaakt door Vannerom + partners aan de cliënt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert.

16. Wanneer Vannerom + partners inschrijft op een publieke of private aanbesteding van juridische diensten, kan Vannerom + partners ertoe verplicht worden, mits strikte naleving van de regels inzake de deontologie van de advocaat, de namen te onthullen van de cliënten waarvoor zij tussenkomt of is tussengekomen in de betrokken materie alsook informatie te verschaffen met betrekking tot het voorwerp van de aanbesteding in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld. De in dit kader verstrekte informatie zal in geen enkel geval betrekking kunnen hebben op het privéleven van de cliënt. Het verstrekken van dergelijke informatie zal steeds voorafgaandelijk ter akkoord worden voorgelegd aan de cliënt en dit akkoord is steeds herroepbaar zonder motivering.

 

Aansprakelijkheid van de dienstverlener

17. Iedere aansprakelijkheid van Vannerom + partners beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende dossier uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) opgesomd in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt gedekt. Indien, om welke reden ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tussenkomt,  is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Vannerom + partners in rekening gebrachte honorarium, zonder dat dit het bedrag van 50.000,00 EUR overschrijdt. In ieder geval vervalt enige vordering tot schadevergoeding indien de vordering niet schriftelijk, binnen het jaar volgend op de sluiting van het dossier, aan Vannerom + partners ter kennis werd gebracht.

De cliënt vrijwaart Vannerom + partners en advocaten die voor rekening ervan werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door Vannerom + partners voor rekening van de cliënt.

18. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten werkzaam bij Vannerom + partners en ingeschreven aan een Belgische Balie wordt gedekt voor een bedrag tot 2.500.000,00 EUR per schadegeval door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) momenteel bij de maatschappij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

De door deze verzekeringen geboden waarborg verleent dekking in de hele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de betrokken polis.

 

Opzeg van de samenwerking door de cliënt

19. De cliënt kan op elk ogenblik zonder opzegvergoeding een einde stellen aan de samenwerking met Vannerom + partners.

20. De cliënt blijft desondanks gehouden om de reeds uitgevoerde prestaties te vergoeden, volgens hetgeen overeengekomen was.

 

Nieuwsbrieven, artikels en seminaries

21. De nieuwsbrieven, artikels en lezingen geschreven of gepresenteerd door Vannerom + partners en/of haar vennoot (hierna "bijdragen") bevatten louter algemene, juridische informatie over Vannerom + partners en/of actuele, juridische thema's of vraagstukken. Deze informatie heeft niet tot doel om advies van juridische aard of andere aard te verstrekken. Er kunnen in geen geval rechten aan deze informatie worden ontleend.

Vannerom + partners is niet aansprakelijk voor:

  • enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie in deze bijdragen;

  • enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit het gebruik van deze bijdragen;

  • de inhoud van externe websites die via onze bijdragen toegankelijk zou zijn.

 

Auteursrechten en andere intellectuele rechten

22. De adviezen, overeenkomsten, opinies, bijdragen, enz. uitgaande van Vannerom + partners en/of haar vennoot zijn beschermd door het auteurs- en intellectuele eigendomsrecht. Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden is ieder gebruik of reproductie ervan, of van delen ervan, verboden tenzij mits de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Vannerom + partners.

 

Privacy-policy

23. Vannerom + partners respecteert de privacy van alle cliënten en stelt alles in het werk om de privacy redelijkerwijze te beschermen. Vannerom + partners zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verschaft, vertrouwelijk zal worden behandeld. Wanneer u aan Vannerom + partners een e-mail of brief zendt, zullen uw persoonsgegevens enkel gebruikt worden om op uw vragen te antwoorden.

Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of om aan bepaalde evenementen deel te nemen, gebruiken wij u persoonsgegevens om u deze nieuwsbrieven te versturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer.

24. De door u verstrekte informatie wordt nooit aan derden doorgegeven, behoudens wettelijke uitzonderingen of in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

25. U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om deze kosteloos te laten verbeteren of aan te vullen. Elk verzoek tot inzage, verbetering of verzet kan vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart gericht worden aan Vannerom + partners en dit per brief naar de maatschappelijke zetel of per e-mail aan haar zaakvoerder.

 

Buitengerechtelijke klachtenprocedure voor consumenten

26. In geval van een geschil tussen Vannerom + partners en een consument, kan deze laatste eveneens beroep doen op de diensten van de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, Ligeca, van de Orde van Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst ingediend per brief aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel; per fax aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, 02 307 72 21 of ten slotte via het klachtenformulier beschikbaar op de website http://oca.ligeca.be. Alle informatie met betrekking tot de werkingsregels van deze dienst zijn terug te vinden op voornoemde website.

 

Toepasselijk recht

27. De rechtsverhoudingen tussen Vannerom + partners en de cliënt worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.

28. Onverminderd dwingende Internationale verdragsbepalingen jegens consumenten zijn in geval van betwisting de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, met dien verstande dat Vannerom + partners tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

 

Nietigheid van een contractueel beding

29. Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven.

 

Aanvaarding en wijziging van de algemene voorwaarden

30. De algemene voorwaarden voor alle diensten van Vannerom + partners worden voor de start van iedere cliëntenrelatie meegegeven aan de kandidaat-cliënt. Derden kunnen de algemene voorwaarden op eenvoudig verzoek verkrijgen via een aanvraag op het e-mailadres johan@vanneromenpartners.be.

31. Wanneer een cliënt een beroep doet op de diensten van Vannerom + partners, wordt hij geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Vannerom + partners.

32. Behoudens mededeling van een recentere versie uitgaande van Vannerom + partners, onder welke vorm dan ook, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen.

33. Iedere wijziging van deze algemene voorwaarden wordt voorafgaandelijk en schriftelijk ter kennis gebracht van de cliënt. Behoudens schriftelijk tegenbericht binnen de twee maanden na kennisgeving wordt de cliënt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden aanvaard te hebben.

Left
Right