Privacy policy

JOHAN VANNEROM BV (met haar commerciële benaming 'Vannerom + partners') hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring voor mijn website geef ik graag een helder en transparant overzicht van hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de onderneming JOHAN VANNEROM BV, met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 29, 1670 Pepingen en met ondernemingsnummer BE0657.860.334 en haar zaakvoerder-vennoot.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. JOHAN VANNEROM BV schikt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens op deze website?

Ik verwerk persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:      

 • het reageren op ingevulde contactformulieren;

 • het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (na toestemming betrokkenen);

 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze mogelijke samenwerking.

 

Hoe verwerk ik jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

 • De verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die ik minimaal nodig heb voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Ik vraag jouw toestemming als ik die nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

 • Ik ben op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en heb hier ook alle respect voor. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring hierover vragen hebt, kan je contact opnemen via johan@vanneromenpartners.be.

 

WEBSITE

 • Op mijn website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.  Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres, telefoonnummer en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam mee te geven.

 • Op mijn website gebruik ik cookies. Meer informatie hierover vind je in mijn cookie policy.

 • Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar mijn website. BVBA JOHAN VANNEROM is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

 

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer en jouw e-mail adres.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

JOHAN VANNEROM BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel hou ik persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

 

Wijziging privacyverklaring

JOHAN VANNEROMBV kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren, dan zal ik hiervan melding maken op deze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

Ik neem de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

 • alle personen die namens ikoon.biz BVBA (mijn webdesigner en IT-consultant) van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al hun medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 • ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op verbetering of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die ik van jou ontvangen heb.

Vragen hierover kan je mailen naar johan@vanneromenpartners.be.

 

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vraag ik jou om meteen met mij contact op te nemen. Je hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Left
Right